CFDA Vogue Fashion Fund Gala, New York, USA – 06 Nov 2017